www.najdikancelarie.sk logo

CAP

V kontexte komerčných nehnuteľností sa termín "cap" najčastejšie používa v dvoch kontextoch: cap rate (Miera kapitalizácie) a cap na operačné náklady.

Cap rate (Miera kapitalizácie): Táto sadzba je výnosový ukazovateľ používaný na hodnotenie návratnosti investície do nehnuteľnosti. Cap rate sa vypočíta delením ročného čistého príjmu z nehnuteľnosti cenou nehnuteľnosti. Napríklad, ak budova produkuje ročne 100 000 dolárov čistých príjmov a je ocenená na 1 000 000 dolárov, cap rate je 10 %.

Cap na operačné náklady: V niektorých nájomných zmluvách môže byť stanovený limit, alebo "cap", na ročné zvýšenie operačných nákladov, ktoré môže prenajímateľ účtovať nájomcovi. Tento cap môže byť stanovený ako pevný percentuálny nárast, alebo môže byť indexovaný na infláciu alebo iný ekonomický ukazovateľ. Slúži na obmedzenie rizika pre nájomcu, pretože chráni nájomcu pred nadmerným zvýšením nákladov. Na druhej strane, môžu obmedziť schopnosť prenajímateľa predávať nájomcovi zvýšené prevádzkové náklady. Cap na operačné náklady a jeho konkrétne podmienky by mali byť jasne uvedené v nájomnej zmluve.

Ďalšie termíny z okruhu

Neváhajte nás kontaktovať