www.najdikancelarie.sk logo

Odovzdanie

Handover alebo odovzdanie budovy je kľúčovým momentom v procese prenájmu a realitných transakcií, keď sa kontrola nad nehnuteľnosťou alebo konkrétnymi priestormi oficiálne odovzdáva nájomcovi. Tento proces zahŕňa kontrolu stavu priestorov, uistenie sa, že všetko je v súlade s dohodou, a odovzdanie kľúčov alebo prístupových kódov nájomcovi. Odovzdanie zvyčajne znamená aj formálny začiatok doby nájmu, od ktorého začína plynúť nájomné a nájomca získava právo využívať prenajaté priestory na svoje účely a plnú prevádzku.

Súčasťou odovzdania by mal byť podpísaný protokol o odovzdaní, v ktorom sa zaznamenajú všetky závady alebo nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť v konkrétnych lehotách. Tento proces je dôležitý pre obe strany, pretože sa ním stanovuje základný stav nehnuteľnosti na začiatku nájomného vzťahu, čo môže zabrániť budúcim nedorozumeniam alebo sporom o stav a údržbu nehnuteľnosti.

Ďalšie termíny z okruhu

Odovzdanie nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať