www.najdikancelarie.sk logo

EIA

EIA (Environmental Impact Assessment - Hodnotenie vplyvu na životné prostredie) je proces hodnotenia dopadov navrhovaných projektov alebo činností na životné prostredie. V kontexte komerčných nehnuteľností sa to zvyčajne vzťahuje na hodnotenie dopadov novej stavby, rekonštrukcie alebo významnej zmeny použitia nehnuteľnosti na životné prostredie.

EIA môže zahŕňať hodnotenie rady rôznych faktorov, vrátane:

  • Dopady na kvalitu vzduchu, vody a pôdy
  • Dopady na miestne ekosystémy a biologickú rozmanitosť
  • Dopady na kultúrne a historické zdroje
  • Dopady na zdravie a kvalitu života miestnych obyvateľov
  • Potenciálne zmeny v krajinnej charakteristike
  • Hluk a dopravné zaťaženie
  • Spotreba zdrojov a produkcia odpadu

V mnohých krajinách je EIA povinná pre určité typy projektov a musí byť vykonaná pred zahájením akejkoľvek stavebnej činnosti. Výsledky EIA môžu ovplyvniť rozhodnutie o tom, či bude daný projekt schválený alebo či budú vyžadované určité zmeny dizajnu, prevádzkových postupov alebo ochranných opatrení.

EIA je dôležitým nástrojom pre riadenie environmentálnych rizík a pre podporu udržateľného rozvoja v oblasti komerčných nehnuteľností.

Ďalšie termíny z okruhu

EIA nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať