Zabezpečenie

V súvislosti s prenájmom nehnuteľného majetku sa vzťahuje na záruky alebo iné formy finančného zabezpečenia, ktoré nájomca poskytuje prenajímateľovi na zabezpečenie plnenia záväzkov vyplývajúcich z lízingu. Bežnými formami zabezpečenia sú vratné zálohy, bankové záruky alebo písomné záväzky tretích strán. Účelom zábezpeky je chrániť prenajímateľa pred možnými finančnými stratami vyplývajúcimi z neplnenia zmluvných záväzkov nájomcu, napríklad v prípade neplatenia nájomného alebo poškodenia prenajatého majetku.

Ďalšie termíny z okruhu

Zabezpečenie nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať